Artikel 1. Definities

 1. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Cupcakerecepten.nl een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 2. Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
 3. Alle in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de consument, tenzij ten aanzien van de consument uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle door Cupcakerecepten.nl gedane aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst tussen Cupcakerecepten.nl en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk door Cupcakerecepten.nl is bevestigd, dan wel doordat Cupcakerecepten.nl  geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Cupcakerecepten.nl gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Cupcakerecepten.nl het recht de opdracht te weigeren.
 4. Na het voltooien van een betelling kunnen er geen kortingscodes meer toegepast worden.
 5. Korting die gegeven is op basis van een ingegeven kortingscode geldt alleen op producten, en is niet van toepassing op verzendkosten.
 6. Free gifts die gratis worden aangeboden bij een bestelling vanaf een bepaald totaalbedrag, worden alleen aan de bestelling toegevoegd als het totaalbedrag inclusief eventuele kortingen gelijk is of hoger is aan het door Cupcakerecepten.nl bepaalde totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro, tenzij anders vermeld.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Cupcakerecepten.nl gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
 4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
 5. Indien de koper consument is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging, is consument gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Levering

 1. Cupcakerecepten.nl streeft er naar om uw bestelling binnen 2 werkdagen te verzenden met een maximale levertijd van 30 dagen (Wet Koop op afstand), tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan zsm. op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermijn of om zijn of haar bestelling of niet leverbare product  te annuleren. Bij annulering zal Cupcakerecepten.nl binnen 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten.
 2. Aan de leveringsplicht van Cupcakerecepten.nl zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen de opslag- en overige kosten voor rekening van koper.
 3. Indien koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzending c.q. levering gereed staan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

 1. Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Cupcakerecepten.nl , blijft het geleverde eigendom van Cupcakerecepten.nl .
 2. Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat koper aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Cupcakerecepten.nl heeft voldaan. Door Cupcakerecepten.nl afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Cupcakerecepten.nl  zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Cupcakerecepten.nl  hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Cupcakerecepten.nl alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan koper een boete van € 45,38 per dag verbeurt.
 4. Ingeval Cupcakerecepten.nl het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
 5. Koper is verplicht Cupcakerecepten.nl direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Cupcakerecepten.nl geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken, dat koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Cupcakerecepten.nl verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 45,38.

Artikel 7. Opzegging en beëindiging overeenkomst

 1. Cupcakerecepten.nl behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:
  • surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld; 
  • enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door Cupcakerecepten.nl eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn; 
  • een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming; 
  • het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden. 
   
 2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is Cupcakerecepten.nl  daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
 3. De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 45,38 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 8. Risico-overgang

 1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken, berust bij koper, zowel wat betreft de directe- als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden bezorgd, is de zaak pas voor risico van de koper van de bezorging af.
 2. Het door Cupcakerecepten.nl geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van koper.

Artikel 9. Garantie

 1. Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleidingen en specificaties.
 3. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer koper het verrichte of geleverde: 
  • zelf wijzigingen in of aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten;
  • voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt;
  • op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
   
 4. Indien koper consument is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van Cupcakerecepten.nl de wettelijke bepalingen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Cupcakerecepten.nl aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor Cupcakerecepten.nl aansprakelijk is, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Cupcakerecepten.nl  beperkt tot het factuurbedrag.
 3. Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Cupcakerecepten.nl  noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Cupcakerecepten.nl verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Cupcakerecepten.nl .
 4. Cupcakerecepten.nl is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld Cupcakerecepten.nl of haar werknemers.
 6. Indien de koper consument is gelden voor de aansprakelijkheid van de Cupcakerecepten.nl  de wettelijke bepalingen.

Artikel 11. Betaling

 1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden vóór levering op een door Cupcakerecepten.nl aangewezen bank- of girorekening.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.
 3. Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.
 4. Indien Cupcakerecepten.nl het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen na plaatsing van de order van koper heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de koopovereenkomst ontbonden.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie Cupcakerecepten.nl wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop Cupcakerecepten.nl  redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
 2. In geval van overmacht is Cupcakerecepten.nl gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Cupcakerecepten.nl tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.
 3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.
 4. Bij beëindiging als voren bedoeld is Cupcakerecepten.nl gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Cupcakerecepten.nl niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

Artikel 13. Klachten

 1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Cupcakerecepten.nl zijn gebracht.
 2. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Cupcakerecepten.nl zijn gebracht.
 3. Indien de klacht door Cupcakerecepten.nl juist wordt bevonden, zal Cupcakerecepten.nl de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.
 4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Cupcakerecepten.nl is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met Cupcakerecepten.nl heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Cupcakerecepten.nl terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
 5. Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Cupcakrecepten.nl  te zijn gebracht.
 6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Cupcakerecepten.nl in behandeling genomen.
 7. Reclames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

Artikel 14. Handelsnaam

 1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Cupcakerecepten.nl in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cupcakerecepten.nl.
 2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Cupcakerecepten.nl nauwgezet opvolgen.
 3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 22689,01 per overtreding, onverminderd het recht van Cupcakerecepten.nl volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Retourzendingen, Recht van retour

 1. De producten van Cupcakerecepten.nl vallen binnen de Wet Koop op Afstand onder de categorie producten die na opening snel kunnen bederven of verouderen.
 2. Indien een koper gebruikt wenst maken van de in de wet Koop op Afstand bepaalde afkoelingsperiode heeft deze onder de hierna genoemde voorwaarden recht op creditering van het aankoopbedrag.
 3. Retourzendingen zijn uitsluitend mogelijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn. Eetbare producten en cadeaukaarten kunnen niet retour gestuurd worden. Betaalde bestellingen kunnen voor bezorging niet meer geannuleerd worden. Mocht na overleg tussen koper en Cupcakerecepten.nl toch anders worden besloten en de betaalde bestelling wordt geannuleerd voordat de bestelling is verzonden door Cupcakerecepten.nl, dan rekent Cupcakerecepten.nl €4,99 administratiekosten. Deze kosten worden in mindering gebracht op de totale waarde van het retour bedrag.
 4. De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. Cupcakerecepten.nl restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen.
 5. Indien retourzendingen zonder toestemming van Cupcakerecepten.nl geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
 6. Retourzendingen zonder toestemming van Cupcakerecepten.nl ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
 7. In het geval van een retourzending zal door Cupcakerecepten.nl het volledig betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst en goedkeuring van de retourzending aan de koper worden uitgekeerd. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Cupcakerecepten.nl gespecificeerd adres.
 8. In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product dat niet door productiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden.
 9. Wanneer een bestelling bij levering door Cupcakerecepten.nl door u wordt geweigerd, dan zullen wij het aankoopbedrag minus retourkosten van €8,99 binnen 14 dagen op je bank- of girorekening terugstorten. In het geval van een creditcardbetaling, wordt het bedrag door Cupcakerecepten gecrediteerd.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op alle met Cupcakerecepten.nl aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 17. Geschillen

 1. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens bevoegdheid van Cupcakerecepten.nl het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.
 2. Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

Artikel 18. Contact

Wilt u ons per e-mail bereiken dan kan dat 24 uur per dag, 7 dagen per week via het contactformulier

Cupcakerecepten.nl is geregistreerd onder no. 50001558 bij de KvK van Eindhoven.
BTW-nummer NL142870559B01

Verzenden & retourneren

Wij verzenden via PostNL. De artikelen zullen zo snel mogelijk na ontvangst van betaling worden verstuurd. Voor bestellingen naar België kan het soms iets langer duren. De status van uw bestelling wordt via mail naar u verzonden. U ontvangt een mail ter bevestiging van uw bestelling en ter bevestiging van uw goedgekeurde Ideal of Mister Cash betaling, en een mail ter bevestiging van de overdracht van het pakket aan een van onze vervoerders.

Niet thuis
 Wanneer PostNL een pakket niet bij u kan afleveren bieden zij het standaard aan bij uw buren. Als de pakketbezorging ook niet lukt bij uw buren zult u een bericht van de chauffeur ontvangen. Op dit bericht staat een 'niet-thuis-code'. Met deze code kunt u op de website www.onlineverzendservice.postnl.nl/ontvangen een keuze maken voor een tweede pakketbezorging. Indien u en de buren bij de tweede aanbieding niet thuis zijn en uw pakket niet hebben kunnen ontvangen, kunt u met het bericht van de chauffeur de zending afhalen bij een PostNL ophaalpunt. U heeft hiervoor drie weken de tijd. Daarna gaat de zending retour naar Cupcakerecepten.nl. Indien wij het alsnog naar u toe dienen te sturen, dient u nogmaals de verzendkosten te betalen.

Is er iets mis met u pakket
Mocht er met de inhoud van pakket iets mis zijn gegaan, verzoeken wij u in ieder geval contact op te nemen met het team van Cupcakerecepten.nl, binnen 24 uur na ontvangst van het pakket. Dit kan via et contactformulier.

Retourneren

Binnen14 dagen na ontvangst van de bestelling kun je deze retourneren (voor een online bestelling geldt de leverdatum als aankoopdatum). Geretourneerde artikelen worden alleen geaccepteerd wanneer ze ongebruikt zijn en, voor zover mogelijk, verpakt in de originele verpakking. Eetbare producten, zoals eetbare decoraties en kleurstoffen, cadeaukaarten en artikelen die verpakt zijn als pakket met daarin eetbare producten en kleurstoffen opgenomen, kunnen niet retour worden gezonden.

Vergeet niet om de originele pakbon bij de zending in te sluiten en op de voorzijde te vermelden waarom je de zending retour stuurt. Als bewijs van ontvangst kun je nog altijd de e-mail bewaren met de orderinformatie.

Wanneer je een artikel retourneert, krijg je de aankoopwaarde van het artikel terug. Het aankoopbedrag zal Cupcakerecepten.nl binnen 14 dagen op je bank- of girorekening terugstorten. In het geval van een creditcardbetaling, wordt het bedrag door Cupcakerecepten gecrediteerd.

Artikelen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet worden geruild of geretourneerd. Indien je een online bestelling retourneert, die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, wordt deze weer naar je teruggestuurd.

Retourzending aanvragen:

 1. Stuur ons een bericht via het contactformulier met je gegevens, bestelnummer en een beschrijving van de producten die je graag wilt retourneren.
 2. Je ontvang van ons een bevestiging voor de retourzending en een retourcode via mail. Deze retourcode schrijf je op de pakbon en stuur je mee in de retourzending.
 3. Stuur na het ontvangen van de retourcode, de retourzending naar het opgegeven adres.

Cupcakerecepten.nl accepteert geen retourzendingen van zendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn. De kosten voor de retourzending dient u zelf te betalen. Ook draagt u zelf het risico van retourzending.

 

Artikel 19. Kortingscodes
Het is via verschillende wegen mogelijk een kortingscode van Cupcakerecepten.nl te ontvangen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van kortingscodes:

 • Per bestelling kan maar één kortingscode gebruikt worden.
 • Kortingcodes worden berekend over de producten, niet over de verzendkosten.
 • Een kortingscode is slechts éénmaal geldig, tenzij anders aangegeven.
 • Een kortingscode is een jaar geldig, tenzij anders aangegeven.